Phòng Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng: Điện thoại: (052).3607565

* Trưởng phòng: CNĐD Trần Quang Hùng
* Phó Trưởng phòng: CNNHS Hà Thị Tố Nga
* Nhân lực: 03, trong đó có 3 Cử nhân điều dưỡng
* Tham mưu cho Giám đốc trong công tác chỉ đạo chăm sóc toàn diện, hợp tác quốc tế, đào tạo và đào tạo lại điều dưỡng, huấn luyện hộ lý, tham gia tổ chức khám bệnh miễn phí tuyến trước, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

* Phụ trách định hướng công tác quản lý điều dưỡng, tổ chức giao ban điều dưỡng trưởng hàng tuần, phân công và thực hiện kiểm tra qui chế bệnh viện, tổ chức kiểm tra chống nhiễm khuẩn,…