KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN:

Trưởng khoa: CNĐD Nguyễn Thanh Hải

* Nhân lực: 12 người.