KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

* Trưởng khoa: BS Trần Xuân Thành

Điều dưỡng trưởng khoa: Cao Thị Hoa Hồng

Giường bệnh theo kế hoạch: 20

Giường bệnh thực kê: 25

* Nhân lực: 11 người, trong đó có 01 BS.