Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ: Điện thoại: (052).3607773

* Trưởng phòng: Th.s BS Nguyễn Quốc Lĩnh
* Phó Trưởng phòng:CNKT. Đặng Thị Diệu Hà, CNTH Hồ Mạnh Trường
* Nhân lực: 06, trong đó có 01 Th.S, 03 cán bộ Đại học
* Là đơn vị tham mưu cho Giám đốc trong công tác lập kế hoạch, quản lý và chỉ đạo chuyên môn, đào tạo, NCKH. Đặc biệt là công tác ứng dụng Công nghệ Thông ti