KHOA NỘI

KHOA NỘI: Điện thoại: (052).3607563

Trưởng khoa:       BS CKI Nguyễn Thị Minh Hoài Tâm

Phó trưởng khoa: BS Trần Thị Thanh Tâm

Điều dưỡng trưởng khoa:         ĐDTH Nguyễn Thị Hoài Xinh

Giường bệnh theo kế hoạch: 30

Giường bệnh thực kê: 40

* Nhân lực: 17 người, trong đó có 01 BS CKI và 03 BS.