KHOA NHI

KHOA NHI

Trưởng Khoa:        Ths.BS. Uông Đình Thái

Phó trưởng khoa:  BS. Lê Thị Ngọc Hân

Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD Vũ Thị Thuỷ

Giường bệnh theo kế hoạch: 25

Giường bệnh thực kê: 30

* Nhân lực: 14 người, trong đó có 01 Thạc sĩ BS và 01 BS, 01 Cử nhân Điều dưỡng.