KHOA GMPT

KHOA GMPT:

Trưởng Khoa:        BS Nguyễn Thị Thu

Phó trưởng khoa:  BS Nguyễn Thanh Hải

– Điều dưỡng trưởng khoa: KTV Nguyễn Thị Bích Thuỷ

* Nhân lực: 09 người, trong đó có 02 BS