Ban giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC

  1. Giám đốc:

Bác sĩ CKII. Lê Văn Tế  – Thầy thuốc ưu tú

  1. Phó giám đốc phụ trách kinh tế:

Thạc sĩ, Bác sĩ. Nguyễn Quốc Lĩnh   – Thầy thuốc ưu tú

  1. Phó giám đốc phụ trách chuyên môn:

Thạc sĩ, Bác sĩ. Nguyễn Thị Ngân     – Thầy thuốc ưu tú